Introduktion till biblioteksarbete

På den här sidan samlar vi framförallt sådant som vi talar om under kursens gång. Det kan handla om länkar till användbara webbresurser men även sådant vi behöver komma ihåg inför kommande kurstillfällen.

KURSTILLFÄLLE 1. Borås den 25 november

Vid första kurstillfället använder vi den här PowerPoint-presentationen.

Vid första kurstillfället kommer vi dessutom att anknyta till nedanstående resurser:

Fakta om bibliotek (Svensk Biblioteksförening)

Bibliotekslag

Bibliotekens internationella manifest

Library Map of the World (IFLA)

Libraries and United Nations Sustainable Development Goals (IFLA)

Inför kurstillfälle två vill vi be er att göra en mindre arbetsuppgift:

Temat för träff 2 är Organisation och vi vill att du tittar på hur just ditt bibliotek är placerat i kommunens organisation och fysiskt. 

  1. Undersök hur det ser ut i kvarteret där ditt bibliotek är. Finns det andra verksamheter i samma hus? Vilka? Vad kan du hitta nära ditt bibliotek? Finns det till exempel en skola? Förskola? Bostäder? Tandläkare? Äldreboende? Affärer? Skriv upp det du tycker är viktigt för att beskriva det sammanhang som biblioteket befinner sig i.
  2. Sök upp webbsidan för den kommun där ditt bibliotek ligger. www.goteborg.se, www.alingsas.se eller www.kungsbacka.se och undersök var i den kommunala organisationen som biblioteket är. 
  3. Fråga några av dina arbetskamrater på ditt bibliotek om vilka deras ansvarsområden är. Det behövs inga detaljer (olika arbetsuppgifter kommer vi att diskutera på träff nummer 6). Exempel kan vara: ansvar för facklitteratur för vuxna, ansvar för bokbussen, ansvar för programverksamhet för små barn, ansvar för lånedisken…

KURSTILLFÄLLE 2. Hjällbo den 16 december

Vid det här kurstillfället kommer vi bland annat att uppehålla oss vid följande dokument:

Bibliotekslag (2013:801) (Sveriges Riksdag)

Biblioteksplan Göteborgs stad 2013-2021

Biblioteksplanerna i Alingsås och Kungsbacka

Vi nämnde också International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) och deras arbete kring Agenda 2030.

Ola använde följande presentationsbilder och Malin de här.

Inför träff 3, torsdagen den 27 januari 10:00 – 15:00 på Hjällbo bibliotek, vill vi att ni tar er an följande uppgift:.

Temat för träffen är bibliotekets ANVÄNDARE:

Observera på ”ditt” bibliotek vilka olika kategorier av användare det går att få syn på. Du kan till exempel dela in i åldersgrupper som barn, ungdomar, vuxna och äldre. Barn kanske kommer med pedagoger eller föräldrar eller helt på egen hand.

Biblioteken ska bland annat ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning och personer som har annat modersmål än svenska – kan du se att dessa grupper besöker biblioteken?

Väl på biblioteket kan besökare göra olika saker – kan du genom att observera vad som görs hitta olika kategorier av användare? Kanske ser du personer som sitter och läser böcker eller tidskrifter? Kanske sitter några tillsammans och verkar grupparbeta?

Är det någon kategori av användare som det är många av? Är det någon kategori som du trodde skulle besöka biblioteket men som du inte sett?

KURSTILLFÄLLE 3. Hjällbo den 27 januari (2022)

Powerpointpresentation om användarperspektiv

Inför träff 4, torsdagen den 17 februari 10:00 – 15:00 på Göteborgs stadsbibliotek (lokal Snickerboa), vill vi att ni tar er an följande uppgift:

Temat för träffen är bibliotekets MEDIER:
Observera på ”ditt” bibliotek vilka olika avdelningar, rum eller hörnor du kan se och om du kan koppla någon speciell målgrupp till dem. Kanske hittar du en barnavdelning, ett tidskriftsrum eller en soffa i ett hörn? Vilken typ av medier hittar du här? Fundera också över om det du ser är utformat utifrån ett användar- eller verksamhetsperspektiv.

Kurstillfälle 4. “Snickarboa” på stadsbiblioteket

Vid det här tillfället tittade vi tillsammans på den här PowerPoint-presentationen om medier.

Till nästa gång, den 10 mars då vi också ses på stadsbiblioteket i Göteborg, är uppgiften att göra en översikt kring olika slags program- och andra aktiviteter/projekt/verksamheter som kan urskiljas på folkbiblioteket; till exempel språkkafé, sagostund, ”app-verkstad” , författarbesök, föredrag, utställningar (små och stora), läxhjälp, etc. Uppgiften är att på ”ditt” bibliotek inventera och förteckna befintliga verksamheter av det här slaget. Glöm inte det som brukar kallas uppsökande verksamhet som till exempel kan vara bokbuss eller besök på olika boenden. Överväg även att faktiskt delta i någon programverksamhet. En bra idé är att granska programblad, kalendrar och webbplatser.

Vid det här tillfället tittade vi bland annat på den här PowerPoint-presentationen om arbete på bibliotek

Kurstillfälle 5. “Snickarboa” på stadsbiblioteket

Arbetsuppgift till nästa tillfälle, den 31 mars då vi ses i Kungsbacka (9:30-14:30) då temat är Bibliotekspersonalens arbetsuppgifter: Välj en person i biblioteket som du inte redan är fullt ut bekant med. ”Gå bredvid” den här personen och försök uppmärksamma vad den som arbetar i biblioteket ägnar sig åt; vilka arbetsuppgifter hen gör. Utöver att gå bredvid ska deltagaren även nogsamt granska sitt biblioteks webb med siktet inställt på vad som (kan tänkas) behöva göras i biblioteket men även i det digitala biblioteket. Exempel på arbetsuppgifter: diskarbete/referenssamtal (svara på frågor), mediearbete (bevakning, beställning, utrustning, katalogisering, klassificering), hålla ordning i hyllor och på andra ställen, socialbibliotekarie, barnbibliotekarie, vuxenavdelning, etc.

Kurstillfälle 6. Kungsbacka bibliotek

Den här gången var temat Bibliotekspersonalens arbetsuppgifter. Bland annat visades den här PowerPoint-presentationen.

Kurstillfälle 7. Alingsås bibliotek

Vid det här sista kurstillfället kommer vi framförallt att ägna oss åt att utvärdera projektet och kursen. Vi vill gärna få veta vad ni har tyckt om att arbeta som biblioteksguider och om att gå den här kursen.

Förhoppningen är att vi ska få veta vad ni har tyckt, så att ett projekt av det här slaget kan göras bättre nästa gång det görs.

Vi uppskattar om ni säger precis vad ni tycker. Förhoppningen är att alla ska uppleva att man kan tala fritt och att man får lov att vara kritisk.

Som stöd för våra diskussioner kommer vi att ha nedanstående frågor. Fundera gärna över dem innan vi ses i Alingsås. Du behöver inte ha färdiga svar på alla frågor, men läs gärna igenom dem innan vi ses.

Om projektet i sin helhet
Fick du en bra introduktion? Kände du dig välkommen? Uppfattade du när projektet startade att du visste vad det
skulle handla om?

Har det varit lätt eller svårt att komma in i jobbet och lära dig arbetsuppgifterna?

Tycker du att du har du fått stöd av mentorer eller andra arbetskamrater?

Tycker du att du har fått bra information om sådant som du tycker att du har behövt veta under projektets
gång?

I ditt arbete inom ramen för projektet, hur tycker du att man bäst kan beskriva det arbete du har fått ägna
dig åt?

  • Medieorienterade arbetsuppgifter – till exempel att ta hand om återlämnade böcker, ställa upp böcker på hyllor
  • Användarorienterade arbetsuppgifter – till exempel att träffa besökare i biblioteket
  • Administrativt orienterade arbetsuppgifter – plocklistor, registrering…
  • Arbetsuppgifter som bygger på att du kan ett särskilt språk eller att du är särskilt kunnig inom ett visst område

Tycker du att du har kunnat ta egna initiativ och själv hitta på saker du har velat göra på jobbet?

Är det något som du har uppskattat särskilt?

Vad tycker du har varit svårt eller problematiskt?

Vad tycker du att du har lärt dig på jobbet sedan du började?

Har projektet varit meningsfullt? I sådana fall på vilka sätt?

Om du visste det du vet idag om projektet, hade du då valt att gå med i projektet?

Om kursen

Vad tycker du om antal träffar, dagarnas längd och upplägg under dagarna?

Vad tycker du om att vi har varit på olika platser och få ta del av biblioteksvisningar?

Vad tycker du om uppgifterna ni har gjort från gång till gång?

Vad har varit relevant/intressant – vad har varit irrelevant/ointressant?

Har kursen varit tillräckligt svår eller lätt?

Har det varit viktigt eller oviktigt att få träffa andra guider?

Hur har det varit att träffa lärarna och hänga med i deras språk – tog det lång tid att lära sig att bli van vid hur de pratar?

Har mentorerna/arbetskamraterna varit ett stöd för ert arbete med kursen?

Något annat du vill lägga till?