Publications and presentations

45. Pilerot, O. (2018). Information literacies in higher education: A Swedish perspective. Éducation comparée / nouvelle série, 19, 261-289

44. Pilerot, O. (2018). Folkbibliotek i en tid av uppbrott och flykt: Om forskningsanvändning i biblioteksarbete för nyanlända. I: J. Hansson & P. Wisselgren (Red.) Bibliotekarier i teori och praktik: Utbildningsperspektiv på en unik profession (s. 233-252). BTJ Förlag: Lund.

43. Pilerot, O. & Lindberg, J. (in press). Inside the library: Academic librarians’ knowing in practice. Journal of Librarianship and Information Science.

42. Lloyd, A., Pilerot, O. & Hultgren, F. (2017). The remaking of fractured landscapes: Supporting refugees in transition (SpiRiT). Information Research, 22(3).

41. Pilerot, O. & Hultgren, F. (2017). Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända. Länsbibliotek Uppsala.

40. Pilerot, O., Hammarfelt, B. & Moring, C. (2017). The many faces of practice theory in library and information studies. Information Research, 22(1).

39. Pilerot, O. & Hultgren, F. (2016). Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända – om förändring, svårigheter och inspirerande utmaningar. Delrapport. Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

38. Pilerot, O. & Göbel, H. (2016). Designing a digital service platform: What matters? The 19th QMOD conference on quality and service sciences, Building a culture for quality, innovation and sustainability, 21-23 September, Rome.

37. Francke, H., Söderlind, Å., Pilerot, O., Elf, G. & Limberg, L. (2016). Folkbiblioteken i medielandskapet. In: Människorna, medierna & marknaden: Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring. Statens offentliga utredningar 2016:30, s.515-537

36. Pilerot, O. (2016). The ruling relation of evidence-based practice: The case of documentary governance in a social welfare service. Information Research. 21(1)

35. Pilerot, O. (2016). A practice-based exploration of the enactment of information literacy among PhD students in an interdisciplinary research field. Journal of Documentation, 72(3), pp. 414-434.

34. Pilerot, O. (2016). Connections between research and practice in the information literacy narrative: a mapping of the literature and some propositions. Journal of Librarianship & Information Science, 48(4), pp. 313-321.
(Featured in: Informed Librarian Online (ILO), March 2017 issue)

33. Pilerot, O. & Limberg, L. (2015). The Enactment of Information Literacy: An Exploratory Study among Interdisciplinary PhD Students. In: S. Kurbanoglu, S. Spiranec, J. Boustany, E. Grassian, D. Mizrachi, & L. Roy (Eds.), Information Literacy: Moving towards sustainability, Communication in Computer and Information Science series (Vol. 552, pp. 478-488). Springer, Heidelberg.

32. Pilerot, O. (2015). Information sharing in the field of design research. In Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2-5 September, 2014: Part 2, (paper isic26). Retrieved from http://InformationR.net/ir/20-1/isic2/isic26.html

31. Pilerot, O. (2014). Design researchers´ information sharing: The enactment of a discipline. Borås : Valfrid.

30. Pilerot, O. (2014). Making design researchers´ information sharing visible through material objects. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(10), pp. 2006-2016.

29. Pilerot, O. (2013). A practice theoretical exploration of information sharing and trust in a dispersed community of design scholars. Information Research. 18(4)

28. Pilerot, O. (2012). Design scholars’ information sharing activities. Poster presented at “Mötesplatskonferensen” at the Swedish School of Library and Information Science.

27. Pilerot, O. (2012). Information sharing in the Nordcode network: glimpses from an ongoing PhD project. 11th Nordcode seminar & workshop and IDBM seminar, “Strategic design communication in business”, Hosted by: IDBM Program, Aalto University School of Economics, co-hosted by Carl Malmsten Furniture Studies, Linköping University, and Division of Industrial Design, Department of Design Sciences, Lund University. June 11-13, 2012, Helsinki / Silja Serenade / Stockholm.

26. Pilerot, O. (2012). LIS research on information sharing activities – people, places, or information. Journal of Documentation. 68(4), pp. 559-581

25. Pilerot, O. & Lindberg, J. (2011). The concept of information literacy in policy-making texts: An imperialistic project?. Library Trends. 60(2), pp. 338-360

A slightly revised excerpt from the above article: The Concept of Information Literacy (2014)

24. Pilerot, O. & Limberg, L. (2011). Information sharing as a means to reach collective understanding: a study of design scholars’ information practices. Journal of Documentation. 67(2), pp. 312-333.

23. Pilerot, O. (2009). Högskolestudenters informationskompetens [University students’ information literacy]. In: Hedman, J. & Lundh, A. (Eds.). Informationskompetenser: Om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Stockholm: Carlsson förlag. pp. 108-132.

22. Pilerot, O. & Hedman, J. (2009). Är informationskompetens överförbar? [Is information literacy transferable?], In: Hansson, B. & Lyngfelt, A. (Eds.) Pedagogiskt arbete i teori och praktik: Om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande. Lund: BTJ förlag. pp. 7-44.

21. Pilerot, O. (2009). Trädgårdsmästarstudenters informationssökning: en användarstudie inom ramen för Växtkraftprojektet ,[Gardening students’ information seeking: a user study within the frame of the “Växtkraft” project]. Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. Borås. Available at: http://www.adm.hb.se/~opi/Vaxtkraftdokumentation.htm

20. Gunnarsson, D., Johannisson, J. & Pilerot, O. (2009) Kursutveckling inom ramen för webbredaktörsprogrammet, i: PUH Pedagogiska utvecklingsprojekt i högskolan: ett samarbete mellan Västra Götalands högskolor, Rapport från Västra Götalands Högskolor, Nr 7:2009, s. 45-49.

19. Pilerot, O. (2008). Informationsanvändning ur ett referensanalytiskt perspektiv: konsekvenser för undervisning i informationssökning [Information use from a reference analytical perspective: implications for teaching information seeking]. Svensk biblioteksforskning/Swedish Library Research. 17(1), pp. 1-12.

18. Pilerot, O. (2008). Information-seeking and use. In: Thesis projects: a guide for students in computer science and information systems. London : Springer-Verlag. pp. 109-121.

17. Pilerot, O. (2008). Improve your learning and grade. In: Thesis projects: a guide for students in computer science and information systems. London : Springer-Verlag. pp. 42-45.

16. Pilerot, O. (2007). Från forskning till praktik: om att använda resultat från forskning om informationssökning i undervisning i informationssökning [From research to practice: on using results from research on information seeking in information literacy education]. Paper presenterat vid konferensen Mötesplats inför framtiden. Borås, 10-11 oktober, 2007.

15. Pilerot, O. (2007). Skriva och referera. En studie av designingenjörstudenters och sjuksköterskestudenters informationsanvändning i samband med uppsatsskrivande [Write and cite: a study of product design engineering students’ and nursing students’ information use in connection to thesis writing]. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. Borås. Available at: http://hdl.handle.net/2320/2134

14. Pilerot, O. & Hiort af Ornäs, V. (2006). Design for information literacy: towards embedded information literacy education for product engineering design students. Paper presented at Creating Knowledge IV, Copenhagen, 16-18 of August, 2006.

13. Pilerot, O. (2006). Information literacy: an overview. In: Martin, A. & Madigan, D. (Eds.). Digital literacies for learning. London : Facet, 2006. pp. 80-88.

12. Pilerot, O. (2006). Informationkompetens i arbetslivet [Information literacy in the workplace]. InfoTrend. 61(1), p. 15-21.

11. Pilerot, O. (2005). Läsa, skriva, reflektera, lära: om en poängsatt kurs i informationskompetens. I: Tänk om…! : pedagogiska metoder i biblioteket. S. 39-42. En skrift från specialgruppen för bibliotekspedagogik. Svensk biblioteksförening.

10. Pilerot, O. (2005). Begreppskartan som studentaktiverande metod. I: Tänk om…! : pedagogiska metoder i biblioteket. S. 13-16. En skrift från specialgruppen för bibliotekspedagogik. Svensk biblioteksförening.

9. Pilerot, O. (2005). Sökordsgenerering – att visa på det inexakta i informationssökandets natur. I: Tänk om…! : pedagogiska metoder i biblioteket. S. 24-25. En skrift från specialgruppen för bibliotekspedagogik. Svensk biblioteksförening.

8. Pilerot, O. (2004). Information literacy education for PhD-students – a case study. In: Nord I&D, Knowledge and change. Proceedings of the 12th Nordic conference for information and documentation. September 1-3, 2004, Aalborg, Denmark. Also published in DF Revy nr 7 2004.

7. Pilerot, O. (2004). Informationskompetens – inte bara informationssökning [Information literacy – not just information searching]. Tidskrift för dokumentation. 59(1), p. 6-13.

6. Pilerot, O. (2004). Standarder – ingen garanti för hög standard [Standards – no guarantee for high standards]. Invited paper presented at NORDINFOlits seminarium Pedagogik – en yrkeskompetens för bibliotekarier? och Nordiska standarder för informationskompetens – en önskedröm eller fälla? Växjö, 10-12 november 2004.

5. Ström, N. & Pilerot, O. (2004). NORDINFOlit and one of their good examples: action research and information literacy. Paper presented at the Third International Lifelong Learning Conference, Central Queensland University, 13-16 June, 2004.

4. Pilerot, O. (2003). Information literacy at a distance – collaboration between a university library and two public libraries. Paper presented at the Second International Conference on Information and IT Literacy, eLit, Glasgow Caledonian University, 11-13 June 2003.

3. Pilerot, O. (2002). Vad vi talar om när vi talar om informationskompetens [What we talk about when we talk about information literacy]. Tidskrift för dokumentation. 57(4), p. 141-147.

2. Johannesson, K. & Pilerot, O. (2000). Högskolelärares uppfattning av informationskunnighet: en fenomenografisk studie [University lecturer’s conceptions of information literacy: a phenomenographical study]. Svensk biblioteksforskning/Swedish Library Research. 12(3-4), p. 21-47.

1. Pilerot, O. (2000). Information literacy across the curriculum. Tidskrift för dokumentation. 55(4), p. 108-112.


Reviews

Pilerot, O. (2017). Review of: Johannsen, Carl Gustav. Staff-less libraries: innovative staff design Oxford: Chandos Publishing, 2017. Information Research, 22(3), review no. R612 [Available from http://informationr.net/ir/reviews/revs612.html]

Pilerot, O. (2017). Review of: Forster, Marc (Ed.). Information literacy in the workplace. London: Facet Publishing, 2017. Information Research, 22(3), review no. R610 [Available from http://informationr.net/ir/reviews/revs610.html]

Pilerot, O. (2016). Review of: McNicol, Sarah (Ed.) Critical literacy for information professionals. London: Facet, 2016. Information Research, 21(2), review no. R565 [Available at: http://www.informationr.net/ir/reviews/revs565.html]

Pilerot, O. (2015). Review of: Duckworth, Vicky and Ade-Ojo, Gordon (Eds.) Landscapes of specific literacies in contemporary society: exploring a social model of literacy. London: Routledge, 2015. Information Research, 20(3), review no. R546 [Available at: http://www.informationr.net/ir/reviews/revs546.html]

Pilerot, O. (2015). Review of: Whitworth, Andrew. Radical information literacy: reclaiming the political heart of the IL movement. London: Chandos Publishing, 2014. Information Research, 20(1), review no. R526 [Available at: http://informationr.net/ir/reviews/revs526.html]

Pilerot, O. (2014). Review of: Mackey, Thomas P. and Jacobsen, Trudi E. Metaliteracy: reinventing information literacy to empower learners. London: Facet Publishing, 2014. Information Research, 19(3), review no. R510 [Available at: http://informationr.net/ir/reviews/revs510.html]

Pilerot, O. (2013). Review of: Chowdhury, Gobinda and Foo, Shubert (Eds.). Digital libraries and information access: Research perspectives. London: Facet, 2012. Information Research, 18(1), review no. R474 [Available at: http://informationr.net/ir/reviews/revs474.html]

Gudrun Thorsteinsdottir’s thesis Information-Seeking Behaviour of Distance Learning Students: A Study of Twenty Swedish Library and Information Science Students was reviewed for Biblioteksbladet nr 7, 2006, p. 36.

In Biblioteksbladet nr 10, 2005, s. 28-29, there is a review of Birgitta Hanssons and Olle Rimstens report Someone else’s job.

Mandy Luptons book The learning connection was reviewed for Biblioteksbladet nr 6, 2005, p. 43.


Review commissions

I have reviewed paper and book proposals for the following conferences, journals, books, and publishers:

Nordicom Review (Swe)
ISIC : The Information Behaviour Conference – Krakow, Polan 2018
ECIL – European Conference on Information Literacy, Oulu 2018
Scientometrics
iConference – Sheffield 2018
ECIL – European Conference on Information Literacy, Saint Malo 2017
Journal of Documentation (UK)
ISIC : The Information Behaviour Conference – Zadar, Croatia 2016
CoLIS 9 – The Ninth International Conference on Conceptions of Library and Information Science
ECIL – European Conference on Information Literacy, Prague 2016
iConference – Philadelphia, PA 2016
Journal of Librarianship and Information Science
European Conference on Information Literacy (ECIL) – Tallin, Estonia, 2015
Eighth International Evidence Based Library and Information Practice Conference – Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, 2015
iConference – Newport Beach, California 2015
Journal of the American Society for Information Science and Technology (US)
Chandos Publishing
iConference – Berlin 2014
Information Research (UK)
CoLIS 8 – The Eighth International Conference on Conceptions of Library and Information Science
Human IT (SWE)
ASLIB Proceedings (UK)
Dansk Biblioteksforskning
Journal of Information Literacy (UK)
Journal of eLiteracy (JeLit) (UK)
Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education (No)
The 4th International Conference on eLiteracy (UK)
Martin, A. & Rader, H. (2003). Information and IT literacy: enabling learning in the 21st century. London : Facet.
Lloyd, A. & Talja, S. (2010). Practicing information literacy: Bridging theories of Learning, practice and information literacy together. Wagga Wagga : Centre for Information Studies.


Selected lectures

Over the years I have given numerous talks and lectures, predominantly at universities and libraries. I have also presented at national and international conferences. The following list contains a selection of talks and lectures:

2018

5 april – Putting theory to work in practice: unpacking information literacy with a conceptual toolbox from library and information science, Keynote presentation at the Librarians’ Information Literacy Annual Conference (LILAC 2018) in Liverpool, UK
https://stream.liv.ac.uk/s/2mhmvxxe [Watch and listen to the keynote]

A short filmed interview (in Swedish) about the future of public libraries.

A film (in Swedish) in which I am interviewed about my study about public library work for newcomers in Sweden

2017

1 december – Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända, föredrag på Region Stockholms konferens för folkbibliotekschefer

27 november – Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända, föredrag på fortbildningsdag med Region Värmland

28 September – Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända, föredrag på Bok & Bibliotek, Göteborg.

20 September – Panel at the European Conference on Information Literacy (ECIL), Saint-Malo, France, together with Louise Limberg, Geoff Walton and Camille Capelle: Information literacy, research and education: An international comparative perspective

15 May – Reporting on the SpiRiT (Supporting Refugees in Transition) (Together with Annemaree Lloyd); Integration in Cooperation: developing information services for refugees in collaboration with key actors, seminar arranged by Åbo Akademi, Finland.

11 May – Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända, föredrag vid Biblioteksdagarna i Växjö.

25 March-15 April – A series of lectures on theoretical concepts and information practices given at the East African School of Library and Information Science, Makerere University.

2016

30 november – invited lecture at Södertörn University Library: Om fenomenet och begreppet informationskompetens.

3 November – invited presentation at Tr*ffpunkt mikromarc, Stockholm: Tre perspektiv på informationskompetens: pedagogiskt mål, politiskt projekt, forskningsobjekt.

24 Oktober – Invited presentation at Svensk Biblioteksförenings Expertnätverksträff för bibliotekens arbete med nyanlända, Stockholm: SpiRiT – Supporting Refugees in Transition.

13 October – Panel at the European Conference on Information Literacy (ECIL), Prague, Czech Republic, together with Sheila Webber, Bill Johnston, and Annemaree Lloyd: Radical, Critical? Exploring discourse around information literacy.

12 October – Invited talk at the European Conference on Information Literacy (ECIL), Prague, Czech Republic: A toolbox approach to researching, understanding, and teaching for information literacy

8-12 August – Workshop, together with Tuve Nordius, for librarians at the University of Rwanda on the theme of Library web site design, implementation, and management

29 june – Panel at CoLIS 9 in Uppsala, Sweden, together with Olof Sundin, Trine Schreiber, Andrew Cox, Camilla Moring, Helena Francke and Cecilia Andersson, Is there a need for re-claiming search in information literacy practices research?

2015

5 may – Lecture at the Annual Planning Meeting of the UR-Sida programme, Swedish University of Agricultural Sciences: The Academic Library in Transformation: New and Extended Tasks for the Academic Librarian: A Story from two Perspectives

24-27 march – Workshop and lectures on “Library work with users in focus” at University of Rwanda, Kigali

2014

30 october – Presentation of my thesis at The Royal Library, Stockholm.

29 october – Presentation of my thesis at Uppsala University, the Department of ALM

21 october – Panel at ECIL 2014 together with Bill Johnston, Louise Limberg and Sheila Webber, Relating research and practice in Information Literacy.

10 september – Keynote address at the 13th NORDCODE Seminar & Workshop, September 10th-12th 2014 Chalmers University of Technology, Gothenburg

5 september – Presentation of my paper, “Information sharing in the field of design research”. ISIC : The Information Behaviour Conference, University of Leeds.

10 june – Presentation of my thesis at LinCS, Gothenburg University.

4 june – Presentation of my thesis at Riksantikvarieämbetet in Stockholm

28 march – Workshop on “How reflective reading and writing can enhance professional library work – Part II” at KIB in Stockholm

12-13 march – Workshop and lectures on “Functions of the University Library” at University of Rwanda, Kigali

2013

10-11 december – Workshop and lectures on “Functions of the University Library” at University of Rwanda, Huye Campus

21 november – Workshop on “How reflective reading and writing can enhance professional library work – Part I” at KIB in Stockholm

2012

5 october – Lecture on “Design scholars’ information sharing activities” within the course Brugeradfærd og interaktiv informationsformidling at IVA in Copenhagen

13 september – presentation of my thesis project at LinCS, Gothenburg University

8 may – presentation of my thesis project at Chalmers University of Technology (Svensk Förening för Informationsspecialister)

3 april – presentation of my thesis project in connection to a SSLIS seminar with Charles Sturt University, Wagga Wagga: Sharing and non-sharing of work related information amongst scholars within the field of design research

2011

15 september – Anförande under Svensk biblioteksförenings forskardag i Stockholm.

2009

19 maj – Föreläsning i Stockholm inom ramen för Regionbibliotek Stockholm och Karolinska universitetsbibliotekets workshop-serie Definitely, maybe eller Do the right thing.

1 juli – Keynote-föreläsning vid konferensen 5th International Evidence Based Library & Information Practice Conference: Conditions for research use in library and information practice – a matter of learning. [abstract]

2008

25 februari – Föredrag om Teoretiska perspektiv på informationskompetens vid Høgskolen i Østfold i Fredrikstad, Norge.

6 oktober – Föredrag under rubriken Informationskompetens – inte bara informationssökning vid Medioteket, Stockholms utbildningsförvaltning.

5 december – Föreläsning om informationskompetens vid Landskapsbiblioteket i Vasa, Finland.

2007

11 oktober – Presentation av paper vid Mötesplatskonferensen i Borås: Från forskning till praktik: om att använda resultat från forskning om informationssökning i undervisning i informationssökning

12 oktober – Föreläsning vid Åbo Akademi, Finland: Informationskompetens ur ett teoretiskt perspektiv.

2006

20 februari – Workshop om pedagogiska metoder med Svensk biblioteksförening, Bålsta.

3 mars – Föredrag om informationskompetens via länk för Lärsamverkan Sydost, Skövde.

8 mars – Föredrag om informationskompetens på Norrtälje stadsbibliotek.

24 mars – Föredrag om informationskompetens, Litteraturdagarna på Åland, Mariehamn.

27-29 mars – Paper presenterat i Leeds, LILAC konferens.

7 april – Workshop tillsammans med Sheila Webber om Informationskompetens i arbetslivet, TLS, Stockholm.

27 april – Föredrag om informationskompetens vid NOVA-seminarium i Ultuna.

23 maj – Föredrag om informationskompetens vid LUB-dagen, Lunds universitet.

26 juni – Föredrag vid NORDINFOlits Sommarskola, Stockholm.

2005

4 april – Om informationskompetens, Karlstads universitetsbibliotek.

21 april – Om informationskompetens, Stockholms universitetsbibliotek

20 maj – Biblioteksdagarna i Stockholm: Informationskompetens i bibliotekssamverkan, Svensk Biblioteksförening.

26 maj – Om informationskompetens, Högskolebiblioteket i Trollhättan.

1 september – Föredrag om informationskompetensför högskolebiblioteket i Borås, i Skövde.

25 november – Föredrag på konferensen Informationskompetens och gymnasieskolan 2007, Bålsta.

2004

23 april – Om informationskompetens, Linköpings universitetsbibliotek

14 maj – Om informationskompetens, Blekinge tekniska högskola, Ronneby

18 maj – Om informationskompetens, Uppsala universitetsbibliotek

13-16 juni Lifelong Learning Conference 2004, Central Queensland University, Australien. Presentation av paper.

1-3 september 12th Nordic Conference on Information and Documentation, Aalborg, Danmark. Presentation av paper.

10-12 November – Ledare för en workshop på temat “Informationskompetens – inte bara informationssökning”, samt Föredraget: “Standarder – ingen garanti för högre standard”. NORDINFOlit-konferens i Växjö.

15 December – Föredrag om informationskompetens i Stockholm. Länsbibliotekets föreläsningsserie “Alltid på en onsdag”

2003

14 mars – Om informationskompetens, Luleå universitetsbibliotek

24 mars – Om informationskompetens, Regionbiblioteket Västra Götaland (Mediadag i Göteborg)

10-13 juni – eLit 2003 Second International Conference on Information and IT Literacy, Glasgow, presentation av paper.

20 augusti – Om informationskompetens, Malmö högskola.

21 november – Om informationskompetens, TLS höstkonferens.