Teaching

Apart from supervising students who write bachelor, masters and doctoral theses, I also teach within various courses. During recent years I have, for example, worked with the following courses:

Digitala referens- och katalogtjänster, 7,5 ECTS (Masters level)
[Digital reference and catalogue services]

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde, 7,5 ECTS (Masters level)
[Library and information science as a field of research and professional work]

Users and information activities in digital environments, 15 ECTS (Masters level)

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer, 15 ECTS (Masters level)
[Users and information practices in digital environments]

Professionsanknutna projekt, distans, 7, 5 ECTS
[Professional projects, distance course]

Informationssökning och lärande, 7.5 ECTS (Masters level)
[Information seeking and learning]

Information literacies, 7,5 ECTS

Kunskapsorganisation: Bibliografisk samverkan 7,5 ECTS
[Knowledge organization: Bibliographic collaboration]

Professionell informationssökning, 7,5 ECTS
[Professional information seeking]

Information resource management, 7.5 ECTS

Information i organisationer, 7, 5 ECTS
[Information in organisations]

Bibliotek och användare, distans, 7, 5 ECTS
[Libraries and users, distance course]

Informationssökning och lärande, distanskurs, 7, 5 ECTS
[Information seeking and learning, distance course]

Digitala bibliotek och tillgänglighet, distanskurs, 7.5 ECTS
[The digital library and accessibility, distance course]

Användares interaktion med informationssystem, distanskurs, 7.5 ECTS
[Users’ interaction with information systems]

Informationskompetens och lärande, grundkurs, 7, 5 ECTS
[Information Literacy and Learning, basic course]

Informationskompetens och lärande, 15 ECTS
[Information Literacy and Learning]

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder, 15 ECTS
[Methods and tools in libraries]

Supervision of PhD students

Berthilde Uwamwezi (2014-2020)

Alison Hicks (2017-2018)

Agnes Namaganda (2018- )

Fernando Bolaños Zarate (2018-2021)

Björn Ekström (2019- )

Hanna Hallnäs (2021- )

Selection of supervised bachelor and masters theses

Thanner, C. (2021). Bortom traditionen: Folkbibliotekarier om hjälp och stöd till biblioteksanvändare. / Beyond tradition: Public librarians on help and support to library users. (Master´s thesis)

Ågren, R. (2021). Glesbygdsbibliotek i Sydsverige: en studie om folkbibliotekstillgång i Blekinge län. / Rural libraries in Southern Sweden: a study of public library access in Blekinge county. (Master´s thesis)

Holmström, K. & Ölander, M. (2021). “… det är barnen, barnen, barnen.”: Nordiska barnbibliotekariers delaktighetsarbete under covid-19-pandemin. / Nordic Children Librarians’ work with children’s participation during the covid-19 pandemic. (Master´s thesis)

Ljungblad, L. (2021). ”Jag gör så gott jag kan utifrån dom omständigheterna”: en intervjustudie av folkbiblioteksarbetet under covid-19. / ”I do as good as I can under those circumstances”: a study of public library work during covid-19. (Master´s thesis)

Cangy Mussa & Antonio (2020). Information seeking behaviour of postgraduate students from Eduardo Mondlane University, Medicine Faculty (Master´s thesis)

Wilkinson, J. (2017). Information literacy training for college students: A study at Edinburgh College, Scotland (Master´s thesis)

Johansson, E. (2016). ”Det är åtminstone mer ansträngande att ta sig till biblioteket”: En studie om folkbibliotekets tillgänglighet i svensk glesbygd ur användares och personals perspektiv / ”At least it’s more exhausting getting to the library”: A study on the public library’s accessibility in sparsely-populated areas of Sweden from the perspective of users and staff (Master’s thesis)

Nilsson, I. & Närman, F. (2016). “Självklart sätter vi inga gränser”: En diskursanalys av hur folkbibliotekens integrationsarbete fram-ställs i svensk dagspress / “Of course, we don´t set boundaries”: A discourse analysis of the way the Swedish daily press depict public libraries work with integration (Master’s thesis)

Andersson, H. (2015), Hur informationskompetens manifesteras i högskolans kursplaner: En kvalitativ textanalys / How information literacy is manifested in the governing documents of higher education: A qualitative textual analysis (Master´s thesis)

Lehikoinen, A. (2015), Information literacy and information seeking: a web-based tutorial for adult public library users (Master´s thesis)

Mueller Nylander, Elisabeth (2014), Books on shelves, bytes on hold: Library legislation and information practices at two independent high schools in Sweden. (Master´s thesis)

Hansen Olsson, Sanna (2012), Lärandemål för informationskompetens, en studie av förhållningssätt till informationskompetens och kritiskt tänkande inom högskolebibliotekens undervisningsverksamhet / Learning outcomes for information literacy, a study of approaches to information literacy and critical thinking within educational activities of university libraries (Magisteruppsats)

Asp, Jonas (2010), Politiskt engagerade ungdomars informationssökning / Information seeking among politically engaged young people (Kandidatuppsats)

Engfelt, Carolina (2010), Förstagångsföräldrars informationspraktik – en kvalitativ studie / Information Practice of First time Parents – a qualitative survey (Magisteruppsats)

Engström, Jeanette (2010), Att dela och sprida information. En studie med fokus på litteraturforskare / To share and distribute information. A study with focus on literary scholars (Kandidatuppsats)

Björklund, Malin & Ottosson, Amanda (2010), ”Ja, då Googlar man, som man säger” – en kvalitativ studie av PRO-pensionärers informationssökning / “Well, then you Google it, as they call it” – a qualitative study of how pensioners in PRO seek and use information (Kandidatuppsats)

Oscarsson, Ulla-Britt (2010), “Man vill ju bli berörd”: En studie av sjuksköterskestudenters läsning av skönlitteratur och biografier / “You want to be emotionally affected”: A study of nursing students’ reading of fiction and autobiographies (Magisteruppsats)

Burman, Emma & Ekman Isaksson, Anna (2010), Lärare och informationssökning. En undersökning av lärares utsagor kring sin informationssökningskontext / Teachers and information seeking (Kandidatuppsats)

Larsson, Ann-Louise (2009), På tal om källor: En studie av lärarstudenters informationsanvändning i examensarbetet / Talking about sources: A study of teacher education students’ information use in the degree project (Magisteruppsats)

Olaisen, Lise-Lotte & Wallin, Christina (2008), “Jag tror dom går till en sökmotor och skriver ett ord…”: En fenomenografisk undersökning av vuxenutbildares syn på informationssökning i undervisningen / Who takes responsibility? A phenomenographical study of teachers’ views on information seeking in teaching (Magisteruppsats)

Crabo, Erika & Tjärnbro, Maria (2008), Några biblioteksanvändares syn på bibliotekariers kunskap: En kvalitativ studie av uppfattningar vid ett folkbibliotek / Some library users view of librarians and their knowledge: a qualitative study of views at a public library (Magisteruppsats)

Espensen, Sara & Samuelsson, Therese (2008), Små barn behöver stor yta. Om inredningens roll i skapandet av en användarvänlig barnavdelning / Small children need large space. A study of the interior and its part in the creation of a user-friendly children’s library (Magisteruppsats)

Anderson, Dustin (2008), Learning, Literacy and LIS: A Thesis Conversation / Lärande, informationskompetens och BoI: en uppsatskonversation (Magisteruppsats)

Kjellin, David & Pernler, Tobias (2008), Talet om informationskompetens: Implikationer för relationen mellan bibliotekarier och användare / The talk about information literacy: Implications for the librarian-user relation (Magisteruppsats)

Towns, Reynolds (2007), Commodify Your Content? An analysis of market practices of Swedish public libraries (Magisteruppsats)

Furderer, Emma & Lundqvist, Elisabeth (2007), Internationella studenter och referensarbete: En fenomenografisk studie av högskolebibliotekariers uppfattningar av referensarbete gentemot internationella studenter / International students and reference work: A phenomenographic study of academic librarians and their experiences of reference work aimed at international students

Bergman, Carina & Larsson, Cathrine (2007), Läsande lyssnare – lyssnande läsare. En kvalitativ studie av ljudboksanvändare / Reading listeners – listening readers. A qualitative study of users of audio books (Kandidatuppsats)

My work links